Projektování a konstrukce ocelových staveb

 • zhotovení kotevních plánů
 • návrhy ocelových staveb a konstrukcí
 • detailní zpracování a vytváření výrobní dokumentace ocelových staveb, potrubních mostů, plošin a pomocných konstrukcí
 • statické a dynamické analýzy ocelových konstrukcí

Dodáváme kompletní technickou dokumentaci pro ocelové konstrukce od základního návrhu přes detailní zpracování a
optimalizaci včetně statických, dynamických a seismických výpočtů až po výrobní, montážní dokumentaci a dokumentaci
skutečného vyhotovení (as-built), jak pro nové ocelové konstrukce a technologická zařízení, tak pro rekonstrukce a
opravy stávajících.

Jsme schopni provádět výpočty, posouzení, analýzy, návrhy pro:

 • nosné ocelové konstrukce a plošiny
 • servisní a přístupové plošiny
 • výtahové šachty
 • hlavní a vedlejší schodiště
 • potrubní mosty, kabelové lávky
 • ocelové mosty a lávky
 • průmyslové haly (lehké, střední, těžké)
 • konstrukce pro opláštění a zastřešení
 • jeřábové dráhy a zvedací zařízení
 • podpůrné konstrukce
 • vzduchové kanály, spalinovody
 • kotvení a přípoje
 • závěsy a uložení potrubních tras
 • zásobníky a sila
 • stožáry
 • ocelové komíny
 • dopravníky a vynášeče.

Analýzy a projektování ocelových konstrukcí jsou prováděny dle norem:

 • Eurocode 3 (EN1993-1-1 až EN1993-1-12)
 • ANSI/AISC 360-10 a další

Výkresovou technickou dokumentaci a její součásti:

 • studie proveditelnosti
 • dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • projektová dokumentace pro provádění stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • projektová dokumentace bouracích prací
 • zhotovení základových a kotevních plánů
 • dokumentace pro primární a sekundární ocelové konstrukce
 • výrobní dokumentace a kusovníky
 • svařovací plány
 • montážní dokumentace
 • technické správy
 • specifikace materiálu
 • montážní postupy
 • výstupní data pro NC stroje.

Dále provádíme:

 • autorizaci dokumentace podle ČKAIT, SKSI a také pro další státy EU
 • vizuální diagnostiku stávajících konstrukcí a zařízení (následné návrhy na opravu a zesílení, zbytkovou životnost, …)
 • technickou pomoc a asistenci během výroby a montáže
 • technickou pomoc a asistenci během uvedení zařízení do provozu a také během provozu.

Projekční a výrobní dokumentaci provádíme v sw TEKLA. Základem je tvorba inteligentního 3D modelu, který lze dále použít při optimalizaci konstrukce prostřednictvím statického výpočtu v sw SCIA ENGINEER nebo R-STAB. Převedením do odpovídajících formátů může být tento model také použit jako referenční model zakomponovaný do celkového modelu investičního celku ke zjištění případných kolizí či k návrhu dalších optimalizací.

RFEM and FEMAP with NX Nastran, or ANSYS software are used for FEM calculations.

Pro výpočty MKP pracujeme se sw RFEM a FEMAP za pomoci řešiče NASTRAN, případně ANSYS.

Orientace naší inženýrské činnosti je na tvorbu technické dokumentace pro všechna odvětví průmyslu:

 • energetický (elektrárny, spalovny, kotelny a její strojní a technologická zařízení)
 • strojírenský
 • hutnický
 • chemický a petrochemický - rafinérie
 • farmaceutický
 • automobilový
 • dopravní stavby (silniční a železniční) a inženýrské stavby